ඇමති කිරිඇල්ල මාධ්‍යයේ සංවරශිලි බව හොයයි…..!

0

ඊයේ (09) පාර්ලිමේන්තුවේදි පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමෙන් පසුව බැදුම්කර ගණුදෙණුව සම්බන්ධයෙන් අගමැතිට එල්ල වී ඇති චෝදනා පිළිබඳව ප්‍රශ්න විමසා සිටි මාධ්‍යවේදීන්ට මහාමාර්ග හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මණ් කිරිඇල්ල විසින් වාග් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනු ලැබූවා.

බැදුම්කර වාර්තාව සභාගත කරන ලෙස කරනු ලැබූ ඉල්ලීම හා එක්සත් ජාතික පක්ෂ සුදානම පිළිබදව සන්සුන්ව අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා අගමැතිවරයා වෙත එල්ල වී ඇති චෝදනා පිළිබඳව විමසා සිටිමත් සමගම වෙනස් ලෙස අදහස් ප්‍රකාශ කළා.

“එක්සත් ජාතික පක්ෂය විවාදයකට සුදානම් හෙට. නමුත් අද පක්ෂ නායක රැස්වීමෙදි ඒ විවාදය ඉල්ලූ අයම කියනවා ඒ වාර්තාව නැතුව විවාදයක් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් මම කිව්වා එක්සත් ජාතික පක්ෂය සූදානම් කියලා. ඒ අයනේ කිව්වේ. වහාම පාර්ලිමේන්තුව කැදවන්න කිව්වානේ”

ප්‍රශ්නය: අගමැතිතුමාට එල්ල වී ඇති චෝදනා ප්‍රතිකේෂ්ප කරනවා ද?

අමාත්‍යවරයා එම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීම ප්‍රතිකේෂ්ප කලා.

පසුව අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා,

“දැක්කාම කියන්න පුළුවන් කිසි සංවරයක් නැති මිනිහෙක් කියලා. මම මෙයාට විතරයි එන්න කිව්වේ ඔය ගොල්ලන්ට මම එන්න කිව්වෙත්නෑ. මෙතන සංවරශීලිව ප්‍රශ්න අහන්න. ඒකයි මම එන්න කිව්වේ.”