2008-2016 තෙක් බැඳුම්කර ගණුදෙණු ගැන වෝහාරික පරීක්ෂණයක්!

0

2008 සිට 2014 දක්වා වූ කාලය තුළ සිදු බැදුම්කර ගණුදෙණු පිළිබඳව හා 2016 මාර්තු මස සිදු වූ බැදුම්කර ගණුදෙණුව පිළිබඳව වෝහාරික විගණනයක් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කරනවා.

ඊයේ (12) මේ සම්බන්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකුව මේ පිළිබඳව සඳහන් කරනවා.

එම සම්පූර්ණ නිවේදනය,