ඔබේ ඡන්දයෙන් මන්ත්‍රී පත්වෙන හැටි…

0

මෙවර පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම සම්බන්ධයෙන් නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වූ ජනතා ව්‍යාපාරය (කැෆේ සංවිධානය) විසින් අත් පොතක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. ඒ හරහා පළාත් පාලන ඡන්දයෙන් මහජන නියෝජිතයන් තොරා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව පැහැදිලි කර තිබේ.

නීතිඥ ජගත් ලියනආරච්චි විසින් සම්පාදනය කරන ලද කැෆේ සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද මෙම කෘතියෙහි පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු ඇතුළත් ව තිබේ.

එම අත් පොත සම්පූර්ණයෙන් පහත ඇති පිවිසුමෙන් බාගත කර ගැනීමට හෝ කියවිමට හැකියාව ඇත.