යහපාලන ආණ්ඩුව අභිමානවත් පොලිස් සේවාව හෑල්ලුවට පත් කළා …

0

වත්මන් රජය 2015 වර්ෂයේදි පොලිස් සේවයේ දැවැන්ත වෙනස් විමක් සිදුකරන බවත් ,පොලිස් නිලධාරින්ට අභිමානවත්ව සේවය කිරිමට සෑම පහසුකමක්ම සපයන බව වුවත් එම වෙනස් කම වෙනුවට පොලිස් නිළධාරි අද රැවටිමකට ලක්කර තිබේන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකොන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටි.