ඇමති රාජිතගෙන් නිදහස් අධ්‍යාපනයට තවත් මරු පහරක්….වෛද්‍ය සභාවේ අවම ප්‍රමිතිය විකෘති කරලා ගැසට් කරලා….

0

වෛද්‍ය සභාව විසින් නිර්දේශ කළ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය රාජිත සේනාරත්න අමාත්‍යවරයා විසින් විකෘති කොට ගැස්ට් පත්‍රය තුළ අන්තර්ගත කොට ඇති බවට වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය චෝදනා කර සිටිනවා.

එම සම්මේලනය විසින් මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කරනු ලැබු නිවේදනයකින් ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ  සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ විකෘති කරන ලද ගැසට් පත‍්‍රය ඉවත් කර ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් සකස් කළ මුල් නිර්දේශ සහිත ලියවිල්ල ගැසට් පත‍්‍රයක් මගින් ප‍්‍රකාශ කරන ලෙස බලකර සිටින බවයි.

එම නිවේදනය පහතින්,

2018.02.05

මාධ්‍ය නිවේදනය

ජනවාරි 26 දින පළ කරන ලද අංක 2056/44 දරණ ගැසට් පත‍්‍රය මගින් ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් නිර්දේශ කරන ලද වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප‍්‍රමිතීන් විකෘති කිරීම සම්බන්ධවයි.

වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය ලෙස අපි සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය ඇමතිවරයා විසින් ජනවාරි 26 දින පළ කරන ලද අංක 2056/44 දරණ ගැසට් පත‍්‍රය මගින් වෛද්‍ය සභාව විසින් නිර්දේශ කරන ලද වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප‍්‍රමිතීන් විකෘති කිරීම සම්බන්ධව දැඩිව සැලකිලිමත් වන්නෙමු. ශ‍්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය වෛද්‍ය පීඨ වල ආචාර්ය මණ්ඩල නියෝජනය කරන අපි වෛද්‍ය ආඥා පනතේ 72 වගන්තියෙන් බලය පවරා ඇති පරිදි වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප‍්‍රමිතීන් සකස් කිරීම සඳහා දැඩි දායකත්වයක් ලබා දුන්නෙමු. වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්යවරුන්ගේ එකඟත්වය ඇතිව සාදන ලද ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් නිර්දේශ කරන ලද වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප‍්‍රමිතීන් හි ඉතා වැදගත් නිර්දේශයන් කිහිපයක් ඇමතිවරයා වෙනස් කර ඇත. මෙම වෙනස් කිරීම් කිසිසේත්ම පිළිගත නොහැකි අතර අනාගත පරම්පරාවන්ට සෞඛ්‍ය සේවය ලැබීම කෙරෙහි අගතිදායක ලෙස බලපානු ඇත.

එම නිසා වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය ලෙස අපි අංක 2056/44 දරණ ගැසට් පත‍්‍රය වහාම අවලංගු කර වෛද්‍ය සභාව විසින් නිර්දේශ කරන ලද වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප‍්‍රමිතීන් වහාම නීතිගත කරන ලෙස බලකරසිට්මු. එසේ විකෘති කරන ලද ස්ථාන පහත දක්වමු.

1. ගැසට් පත‍්‍රය ආරම්භයේ සඳහන් කරන්නේ (105 අධිකාරය වූ) වෛද්‍ය ආඥා පනතේ 72 වගන්තිය සමඟ කියවියයුතු 19 (ඉ) වගන්තිය යටතේ සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය ඇමතිවරයා විසින් ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විමසා සහ වෛද්‍ය ආඥා පනත යටතේ ලියා පදිංචිය ලබා ගැනීමට යම් තැනැත්තෙකුට යම් සුදුසුකමක් පිරිනමන හෝ ප‍්‍රදානය කරන එක් විශ්ව විද්‍යාලයක හෝ ආයතනයක අදහස් සැලකිල්ලට ගෙන සාදන නියෝග ලෙසයි.

මෙහිදී 19 කොටසට සම්බන්ධ සැබඳි වන 19 ඒ, 19 බී,19 සී,19 ඉ හා වෛද්‍ය ආඥා පනතේ 29 වගන්තිය පිළිබඳව වෛද්‍ය සභාව සකස්කළ පිටපතේ කරුණු ඇමතිවරයා ඉවත්කර ඇත. මෙම කරුණු යම් ආයතනයක් පිළිබඳව වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප‍්‍රමිතීන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට හා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට ඇති බලතල සම්බන්ධ ඒවා වේ. මෙම කරුණු ඉවත් කිරීම වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප‍්‍රමිතීන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට ඇති බලතල අවප‍්‍රමාණ කිරීමක් ලෙස දකින වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේ කිසිදු හැකියාවක් නොමැති හුදු ලියවිල්ලක් ලෙස මෙම ගැසට් පත‍්‍රය සලකනු ලබයි.

2 ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් අමාත්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ පළමු ලියවිල්ලේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප‍්‍රමිතීන් කොටසට පෙර පූර්විකාවක් විය. මෙය වර්තමාන වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප‍්‍රමිතීන්හි සන්දර්භය පිළිබඳව හා වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප‍්‍රමිතීන් සකස් කරීමේ විද්‍යාත්මක ක‍්‍රමවේදය පිළිබඳය කරුණු පැහැදිලි කිරීමේ අරමුණින් ලියූවකි. මෙම කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර ඇත්තේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප‍්‍රමිතීන් සකස් කිරීමේ ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ඓතිහාසික භූමිකාව සම්පූර්ණයෙන් යටපත් වන පරිද්දෙනි. ” මෙම වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම ප‍්‍රමිතීන් සමාලෝචනය කළ යුත්තේ ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් තීරණය කරන අයුරින්ය ” යන වගන්තිය ඉවත් කර ඇත. මෙය ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ බලතල අවප‍්‍රමාණ කිරීමකි.

3 වෛද්‍ය උපාධි පාඨමාලාවට ඇතළත් වීමේ අවම සුදුසුකම් ගැසට් පත‍්‍රයේ 8 සී වගන්තියේ දක්වා ඇත. දශකයක පමණ අපොස උසස් පෙළ ප‍්‍රතිඵල විද්‍යාත්මකව විශ්ලේෂණය කර වෛද්‍ය උපාධි පාඨමාලාවට ඇතළත් වීමේ අවම සුදුසුකම් ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් නිර්දේශ කරන ලදී. මෙම නිර්දේශය කරන ලද්දේ සියලූ වෛද්‍ය පීඨ මණ්ඩල එකඟත්වයෙන් හා අන්තර්ජාතික පර්යේෂණ හා ඒවායේ ප‍්‍රතිඵල මත පදනම්ව වන අතර මෙම ගැසට් පත‍්‍රය එම නිර්දේශය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර පහත කොටස ඇතුළත් කර ඇත.

” වෛද්‍ය උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ඇතුළත් කර ගනු ලබන සෑම ශිෂ්‍යයෙකුම ශ‍්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත‍්‍ර උසස් පෙළ විභාගය හෝ ඒ හා සමාන විභාගයකින් ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, සහ භෞතික විද්‍යාව යන විෂයයන් ජීව විද්‍යාව හා රසායන විද්‍යාව සඳහා අවම වශයෙන් සම්මාන සාමාර්ථ සහිතව එක් වර එක් අවස්ථාවකදී සමත්ව සිටිය යුතුය”.

මෙම සම්මාන සාමාර්ථ 02 හා එක් සාමාන්‍ය සමාර්ථය යන අවම සුදුසුකම 2009 වර්ෂයේ ප‍්‍රතිඵල මත සකස් කරන ලද අදට නොගැලපෙන කල්පැන ගිය සුදුසුකමක් ලෙස දකින අපි මුල් ලියවිල්ලේ තිබූ පහත දැක්වෙන කොටස එක් කරන ලෙසට බල කර සිටිමු

”වෛද්‍ය උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ඇතුළත් කර ගනු ලබන සෑම ශිෂ්‍යයෙකුම ශ‍්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත‍්‍ර උසස් පෙළ විභාගය හෝ ඒ හා සමාන විභාගයකින් ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, සහ භෞතික විද්‍යාව යන විෂයයන් සහිතව එක් වර එක් අවස්ථාවකදී සමත්ව සිටිය යුතුය. ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිසම විමසා පසු ගිය වසරේ රාජ්‍ය වෛද්‍ය පීඨය සඳහා තෝරා ගත් අවම ලකුණු මට්ටම වෛද්‍ය උපාධි පාඨමාලාවට ඇතළත් වීමේ අවම සුදුසුකම් ලෙස ප‍්‍රකාශ කළ යුතුය.”

4 වෛද්‍ය උපාධි පාඨමාලාවට ඇතළත් වීමේ අවම සුදුසුකම් දක්වන මෙම ගැසට් පත‍්‍රයේ සිංහල හා ඉංශ‍්‍රීසි පිටපත් වල නිල ලියවිල්ලකට නොගැලපෙන තරමේ ව්‍යාකරණ දෝෂ, අක්ෂර වින්‍යස දෝෂ හා වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ දෝෂ බහුලව ඇත. මෙම පිටපත් පිළිබඳ කිසියම් නොගැලපීමක් මතු වුවහොත් සිංහල පිටපත බලදායී වන නිසා සිංහල පිටපතේ මෙම ගැටලූ වහාම විසඳිය යුතුය.

වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය ලෙස අපි සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ විකෘති කරන ලද ගැසට් පත‍්‍රය ඉවත් කර ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් සකස් කළ මුල් නිර්දේශ සහිත ලියවිල්ල ගැසට් පත‍්‍රයක් මගින් ප‍්‍රකාශ කරන ලෙස බලකර සිටිමු. එමෙන්ම ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් සකස් කළ මුල් නිර්දේශ සහිත ලියවිල්ල අමාත්‍යවරයා විසින් විකෘති කර ඇති බව මහජනතාව වෙත දැනුම් දෙන ලෙසට ශ‍්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

ස්තූතියි,

වෛද්‍ය මනුජ් වීරසිංහ
කැඳවුම්කරු
වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය