ධම්මික පෙරේරා පිට ළමයෙක් තමන්ගේ කර ගත්ත හැටි….. ප්‍රසිද්ධියේ හෙළි කරයි

0

කොළඹ ව්‍යාපාර හා කළමනාකරණ පාසැල (Colombo School of Business & Management)මගින් සංවිධනය කරන ලද විශේෂ වැඩසටහනකදී ලංකාවේ දැනට ධනවත්ම පුද්ගලයා වන ධම්මික පෙරේරා තමන්ට ගුවන් යානයකදී සිදු මුහුණ දිමට සිදුවු සිදුවීමක් ගැන කතාවක් කිව්වා…