පක්ෂේ ගැන, පුද්ගලයා ගැන බැලුවේ නෑ…රට ගැන හිතලා ඇමතිකම් වෙනස් කළා…..

0

පක්ෂයට සිදු වන මදි පාඩු පිළිබඳව නොසලකා රටේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් පමණක් කැබිනට් සංශෝධනය සිදු කර ඇති බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක පවසනවා.

අද (24) ගාල්ලේ දි මාධ්‍යවේදීන්ට අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා සිටියා.

“මෙවැනි සංශෝධන කරන කොර පුද්ගලයෙකුට වන වාසි අවාසි පිළිබඳවවත් පක්ෂයකට වන වාසි අවාසි ගැනවත් නෙමෙයි සලකා බලන්න ඕන. රටක් සහ ජනතාවට සිදු වන යහපත ගැන හිතලා තමයි මේ සියළු වෙනස්කම් ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් තීරණය කෙරුවේ. ඒ නිසා කැබිනට් සංශෝධනය එක අවස්ථාවක් විතරයි. ජනතාව දීපු පණිවිඩය රජය හැටියට ඉතාම වගකීමක් සහිතව පිළි අරගෙන තියනවා. ඒ අනුව රජය තීරණය කරලා තියනවා දැවැන්ත වෙනස්කම් සංශෝධන සියල්ල කරලා ජනතාව හිතන විදියට ජනතාවට අවශ්‍ය කරන දේවල් රජය පැත්තෙන් ඉෂ්ට කරන්න.”

“ජනතාවගේ පැත්තෙන් කල්පනා කරනකොට ජනතාව දීපු පණිවිඩය තමයි දුර පමණක් බලලා මදි ලඟත් බලන්න ඕන කියන එක. ඒ නිසා මහ පරිමාණ සංවර්ධන කටයුතු මෙන්ම ජනතාවගේ සුභ සාධනය කෙටි කාලිනව ලබා දිය හැකි විසදුම් පවා ලබා දෙන්න රජය තීරණය කරලා තියනවා. ඒ නිසා දැවැන්ත සංශෝධන කරන්න ඕන තැන් තීරණය කරන්නත් අපි තීරණය කළා. රජය හැටියට අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධන විතරක් නෙමෙයි. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ගන්න ඕන තීන්දු තීරණ ගන්නත් අපි තීරණය කළා. ඒ සියළු දේවල් ජනතාවට ඉතා ඉක්මණින් අහන්නත් දකින්නත් සලස්වන්න ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් ප්‍රධාන අපේ රජය ක්‍රියා කරන්න බලාපොරොත්තු වනවා.”