සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තහනම් ඉවත් කිරීමට ආණ්ඩුව තටමයි…..!

0

ෆේස්බුක් ඇතුළු අනෙකුත් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තහනම ඉවත් කිරීමට කිසිදු තීරණයක් රජය විසින් ගෙන නැතැයි ජනාධිපති ලේකම ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු පවසා සිටිනවා.

සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තහනම ඉවත් කිරීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමට පවා රජය කටයුතුකරනු ලබන්නේ  ජාතීවාදී ආගම්වාදී ප්‍රචාරයන් නැවතී ඇතැයි ආරක්ෂක අංශ විසින් සහතික කිරීමන් පසුව යයි ජනාධිපති ලේකම්වරයා සඳහන් කර සිටියා.

එසේම සමාජ ජාලාවන්හි ජාතිවාදී ආගම්වාදී ප්‍රචාරයන් පල කිරීමට නොහැකි ආකාරයේ පාලනය කිරීමකට සාකච්ඡා  සිටින බවත් ඔහු සඳහන් කළා.