ගන්න පඩියට බදු වදින අලුත් බදු ක්‍රමය අද සිට ක්‍රියාත්මකයි!

0

2017 අංක 24 දරණ නව දේශීය ආදායම් පනතේ බදු විධිවිධාන අද (01) දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා.

දේශිය ආදායම් කොමසාරිස් කොමසාරිස් අයිවන් සඳහන් කළේ ක්ෂේත්‍ර රැසක බදු ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වීම මෙම පනත හරහා සිදු වන බවයි.

නමුත් සේවා නියුක්තිකයන්ගේ මාසික වැටුප රුපියල් ලක්ෂයක් නම් හෝ ඊට අඩුනම් ඔහුගෙන් බදු අය කිරීමක් සිදුනොවෙන බවයි දේශීය ආදායම් කොමසාරිස්වරයා සඳහන් කළේ.

කෙසේවෙතත් රුපියල් ලක්ෂයේ සිට එක් ලක්ෂ 50,000 දක්වා සියයට  4ක් ද රුපියල් එක් ලක්ෂ  50,000 සිට රුපියල් ලක්ෂ දෙක දක්වා සියයට 8ක් ද , රුපියල් ලක්ෂ දෙකේ සිට රුපියල් දෙලක්ෂ 50,000 දක්වා සියයට 12ක් ද රුපියල් දෙලක්ෂ 50,000 සිට රුපියල් ලක්ෂ තුන දක්වා සියයට 16ක් ද රුපියල් ලක්ෂ තුනේ සිට රුපියල් තුන් ලක්ෂ 50,000 දක්වා සියයට 20ක් ද බදු ලෙස අය කරනු ලබයි.

රුපියල් තුන් ලක්ෂ 50,000ට වැඩි මාසික වැටුප් ලාභීන් සඳහා බදු ගණනය කිරීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 24ක් බව පනත සඳහන් කර සිටිනවා.

කෙසේවෙතත් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සහ විශ්‍රාම වැටුප් මෙම බදු වලින් නිදහස් කර තිබේ.

මීට අමතරව විදෙස් ගත ශ්‍රමිකයින් විසින් සම්ප්‍රේශනය කරන හෝ මෙරට පුද්ගලයෙකු විසින් තැන්පත් කර ඇති බැංකු ගත මුදල් වලට ලැබෙන පොලිය මත ද සියයට 5ක නව බද්දක් මෙම ක්‍රමය මගින් අය කෙරෙනු ලබයි.

මේ අතර නිවාස, ඉඩම්, හෝ වාහන පැවති මිලට වඩා වැඩි මිලට විකිණීමෙන් ලැබෙන වාහන මත ද නව බද්දක් හදුන්වා දී තිබේ.

ප්‍රග්ධන ලාභ මත බද්ද ලෙස මෙය හදුන්වනු ලබන අතර එමගින් ලාභයෙන් සියයට 10ක් බදු ලෙස ගෙවිය යුතු නමුත් බදු ගණනය කරනු ලබන්නේ එම දේපල පසුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් මස 30 වන දිනට පැවති වෙළෙදපල වටිනාකම අදාළ කරගනිමින්ය.