පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන දෙවෙනි ගැසැට්ටුවත් වැරදියි! – අයියෝ සිරිසේන…., ඕක දෙන්න ළමයෙකුට

0

පාර්ලිමේන්තුවේ අලුත් සැසිවාරය සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කෙරුණු දෙවැනි ගැසට් නිවේදනයේත් දෝෂ ඇති නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් තුන්වැනි ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට සිදුවන බව පාර්ලිමේන්තු බලධාරීන් පෙන්වා දෙනවා.

ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ පළමු ගැසට් නිවේදනයේ තිබූ අඩු පාඩුව වූයේ එහි නව සැසිවාරය පටන් ගන්න වේලාව සඳහන් නොවීමයි. පසුව එම වරද නිවැරදි කරමින් දෙවන ගැසැට්ටුව අප්‍රේල් 23 වෙනි දින නිකුත් කෙරුණද, එහි ඊට අදාළ නොවන ව්‍යවස්ථා වගන්තියක අංකයක් සඳහන් වීම නිසා මෙම දෝෂ සහගත බව හටගෙන ඇත.

ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ 70වන ව්‍යවස්ථාවේ (4) වැනි අනු ව්‍යවස්ථාවෙන් පැවරී ඇති බලතල අනුව පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය කැඳවන බවයි. නමුත් එම අනු වගන්තිය සඳහන් කරන්නේ, ” යථා පරිදි පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියට ගෙන එනු ලැබ පාර්ලිමේන්තුවේ වාරය අවසාන කරන අවස්ථාව වන්න විට කටයුතු නිම කරනු ලැබ නොමැති යම් කාරණා ඇත්තේද ඒ සියළු කරුණු පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ ඊලඟ සභා වාරයේදි ඉතිරි පියවර ගැනීමට පාර්ලිමේන්තුඑඅව බලය ඇත්තේය” යනුවෙනි.

ගැසට් නිවේදනයක මෙවැනි දෝෂ තිබීම ප්‍රශ්නයක් බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කෙනෙකුට නීතිමය තර්කයක් පවා ගොඩ නැගිය හැකි හෙයින් මෙවැනි අවස්ථාවකදී කළ යුත්තේ කුමක්දැයි නීතිපතිවරයාගෙන් කරුණු විමසීම වැදගත් වන බවත් නීති විශාරදයන් පවසා සිටිනවා.