අගමැති මොනවා කිව්වත් සමෘද්ධි බැංකුව මහ බැංකුව යටතට ගන්නත් බෑ….ගන්න දෙන්නෙත් නෑ….!

0

අගමැතිවරයා කෙසේ කීවත් සමෘද්ධි බැංකුව මොනම හේතුවක් නිසා හෝ මහ බැංකුව යටතට පත් කළ නොහැකි බව හිටපු මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මණ් යාපා අබේවර්ධන පවසනවා.

ඊයේ (06) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“මොනම හේතුව නිසාවත් සමෘද්ධි බැංකුව මහ බැංකුව යටතට පත් කළ නොහැකියි. සමෘද්ධි බැංකුව පිහිටෙව්වේ 1988 අංක 30 දරණ මුදල් බැංකු පනතත්, 2011 අංක 42 දරණ මූල්‍ය ආයතන පනත යන පනත් 2 කටම පටහැනිව. දිවි නැගුම පනත ස්ථාපනය කරන කොට දිවි නැගුම බැංකුව මුල්‍ය ආයතනයක් විදියට ස්ථාපනය කරලා තිබ්බේ. ඒ පනතේ පැහැදිළිවම කියලා තියනවා මේක මහ බැංකුව යටතට පත් නොවේ කියලා. එහෙනම් මේක මහ බැංකුව යටතට පත් කරන්න නම් මේ පනත් සියල්ලම වෙනස් කරන්න ඕන. 2/3 ඡන්දයක් අරගෙන තමයි මේ පනත් වෙනස් කරන්න ඕන. එතකොට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මොනම හේතුවකවත් අපි 2/3 ඡන්දයක් මේ පනතට ලබා දෙන්න දෙන්නේ නෑ. මේ බැංකුවේ තියනවා බිලියන 120 තැන්පතුවක්. එතකොට මේ බැංකුව මහ බැංකුව යටතට අරගෙන මේ බිලියන 120 මුල්‍ය ශක්තිය ශක්තිමත් කිරීමට ලබා දෙන්න අපි ඉඩ දෙන්නේ නෑ. හේතුව තමයි මේක දුප්පත් මිනිස්සුන්ට ණය දෙන බැංකුවක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. නොදැනුවත්කමින් මේ ප්‍රකාශය කරලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රකාශය මත කැලඹිල්ලක් ඇති වෙනවා. මේ ප්‍රකාශය කළාට මේක නීතිමය අශයෙන් කරන්න බෑ.” මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියා.

Lakshman Yapa Abeywardena