මහ බැංකුවට සමෘද්ධිය පවර ගන්න ඕනෙත් නෑ….., පවරා ගැනීම කරන්නත් බෑ

0

සමෘද්ධි බැංකුව මහ බැංකුව යටතට පවරා ගැනීමට අවශ්‍යතා නොවන බව අමාත්‍ය පී හැරිසන් පවසනවා.

අනුරාධපුරයයේදි අද  (10) පැවති උත්සවයකින් අමතරව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා සිටියා.

“සමෘද්ධි බැංකු සියල්ලටම මහබැංකු නියෝජිතයෙක්, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නියෝජිතයෙක් සම්බන්ධ වෙලා තමයි මේ ගිණුම් පවත්වාගෙන යන්නේ. අලුතින් ආයේ මහ බැංකුවට පවරා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නෑ. එහෙම පවරා ගැනීමටත් අපහසුයි. පාර්ලිමේන්තු පනතක් ගෙනල්ලා තමයි එහෙම සිදු වෙනවා නම් සිදු වෙන්න ඕන.” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.