ආණ්ඩුව කෙරෙහි විශ්වාසය අඩුවේ….විදේශීය ආයෝජකයින් මිලියන 2833 ආයෝජන ඉවත් කර ගනී!

0

විදේශික ආයෝජකයන් විසින් රජයේ සුරකුම්පත් වල ආයෝජනය කර තිබු මිලියන 2,833 ක ආයෝජන ඉවත් කර ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බව මහ බැංකුව නිවේදනය කරනවා.

ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරනු ලැබු නවතම  වාර්තාවක මේ බව දැක්වෙන අතර 018 මැයි 30 දින වන විට රජයේ සුරැකුම්පත්වල තිබුණු විදෙස් ආයෝජනවල වටිනාකම රු. මිලියන 307,289 ක්වූ අතර එය 2018 ජූනි 06 දින වන විට රු. මිලියන 304,456 ක් දක්වා අඩු වී ඇති බවයි.

ආයෝජකයන් විසින් මෙලෙස ආයෝජන ඉවත් කර ගැනීමට හේතු කවරේද යන්න එම වාර්තාව දක්වා නොමැතිය.