20 එක්ක ආණ්ඩුව දෙදරුවා…..පිපිරුවා…..

0

20 වන සංශෝධනයත් සමඟ වර්තමාන ආණ්ඩුව තුල බෙදීමක් සිදුව ඇති බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහින්දානන්ද අලුත්ගම පවසනවා.

ඊයේ (29) මහනුවර පැවති සම්මන්ත්‍රණයක් අමතමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“අපි දැක්කා ආණ්ඩුව ඇතුලේ විශාල දෙදරීමකට පිපිරිමකට යනවා.අපි දැක්කා යම් අවස්ථාවලදි ජනාධිපතිවරයා උත්සහ කරනවා මේක යම් තැනකට ගේන්න. අපි දැක්කා පහුගිය කාලයේ දිගින් දිගටම අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝධන ගැන කතා කරනවා. ඒත් දින 10 15 දානවා ජනාධිපතිවරයාට නෑ. ඇමති මණ්ඩලය සංශෝධනය කරන්න එතුමාට හැකියාව නෑ. ජනාධිපතිවරයාට බෑ වෙනදා වගේ ඇමතිවරු පත් කරලා ඉවත් කරන්න. ඒ සඳහා අගමැතිවරයාගේ නිර්දේශය අවශ්‍යයි.” මන්ත්‍රීවරයා පවසා සිටියා.