හිරහැර හා පීඩාවන්ට ලක් වූ මාධ්‍යවේදින්ට ඒ ගැන කියන්න අවස්ථාවක්!

0

2005 – 2015 කාල සීමාව තුළ විවිධ හිරිහැර හා පීඩාවට ලක්ව ඒ පිළිබඳව පැමිණිලි හෝ යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වූ මාධ්‍යවේදීන්ට නැවත අවස්ථාවක් ලබා දීමට කැබිනට් අනු කමිටුව තීරණය කර තිබෙනවා.

එම ඉල්ලීම් අගෝස්තු 10 වෙනි දිනය පෙර සිදු කරන ලෙස ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය ඉල්ලා සිටිනවා.

රාජපක්ෂ යුගයේදී පීඩාවට පත් මාධ්‍යවේදීන්ට සහන දීමට කමිටු නිර්දේශ පුළුල් කරයි
2005 – 2015 කාල සීමාව තුළ විවිධ හිරිහැර හා පීඩාවට පත්වූ මාධ්‍යවේදීන්ට සහන සැලසීම සඳහා කැබිනට් තීරණයක් අනුව පත්කරනු ලැබූ කමිටුවේ නිර්දේශ තවදුරටත් පුළුල් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට හා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වූ පුද්ගලයන්ට හා සංවිධානවලට යළිත් අවස්ථාවක් ලබාදීමට ඒ වෙනුවෙන් පත්කර ඇති කැබිනට් අනුකාරක කමිටුව තීරණය කර ඇත.
ඒ අනුව මෙම වකවානුව තුළ ඝාතනයට, පහරදීම්වලට සහ නොයෙකුත් හිරිහැර කරදර හා පීඩාවන්ට පත්වූ මාධ්‍යවේදීන්ට හා මාධ්‍ය සේවකයන් පිළිබඳ ඉල්ලීම් කැඳවීමට එම අනුකාරක කමිටුව තීරණය කර තිබේ.
මෙම යෝජනා හා ඉල්ලීම් 2018 අගෝස්තු 10 දිනට පෙර පහත සඳහන් ලිපිනයට, ෆැක්ස් අංකයට හෝ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට යොමු කරන ලෙස මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉල්ලීමක් කරයි.
ලේකම්, මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය
අංක 163, ඇසිදිසි මැඳුර
කිරුලපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05
ෆැක්ස් – 0112513645/ 0112513469
ඊමේල් – media@media.gov.lk