තෙල් මිල වැඩි වීමේ මිල සූත්‍රය කෝ……හිටපු ජනපති පැහැදිළි කිරීමක් ඉල්ලයි!

0

තෙල් මිල මිල වැඩි වීමේ සූත්‍රය අනුව තෙල් මිල වැඩි කරන බව ආණ්ඩුව පවසා සිටියත් එවැනි මිල සූත්‍රයක් කිසිවෙක් දැක නොමැති බවත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා.

අද (12) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා විමසා සිටින්නේ ලෝක වෙළඳ පොළේ තෙල් මිල අඩු වූවද ජනතාවට ඒ සහන ලබා දීමට ආණ්ඩුව ක්‍රියා නොකරන්නේ මන්ද යන්නයි.

ජනාධිපතිවරයා මාධ්‍ය නිවේදනය,