ජනමාධ්‍ය,අවස්ථාවාදී දේශපාලනකයන්ගේ අතකොළු වෙලා…. උතුරේ කිසිදු හමුදා කදවුරක් වසාදමා නෑ … යුද්ධ හමුදාවෙන් නිවේදනයක්

9

ශ්‍රි ලංකා යුද්ධ හමුදාව කිසිසේත්ම ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන ආකාරයේ තීරණයක් ක්‍රියාත්මක නොකරන අතර ජාතික ආරක්ෂාව ප්‍රමුඛත්වයේලා සලකනු ලබන බවත් වගකිවයුතු හමුදාවක් ලෙස කිසිදු උතුරේ හමුදා කදවුරක් වසා දැමිමකට ලක්නොකරන බව යුද්ධ හමුදා මුලස්ථානය විසින් මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අවධාරණය කර සිටි.

පහත දැක්වෙන්නේ අදාල සම්පූර්ණ නිවේදනයයි….9 COMMENTS

 1. During this period, sports activities akin to
  soccer developed through custom and practice, and have
  been later codified to develop into the basis of many professional and beginner sports activities which can be
  still being played right now.

 2. If you don’t have to pay for to begin with players, just second or

  third place you can help to save money that way. The late 20th

  century is herald to a age where multifunctional electronic

  devices can easily fit in one’s pocket. There

  are quite a couple of gaming opportunities on the web

  that you can take advantage of.

Comments are closed.