පොලිසියේ හා වනජීවි නිලධාරින්ගේ සහයෙන් ජාවාරම්කරුවන්ට ගොදුරු වන සිංහරාජය…..පරිසර ඇමති මර නින්දේ…..

0

ලෝක උරුම සිංහරාජ වනාන්තරය තුල මෙි වන විට විශාල වශයෙන් දැවජාවරම, ජාන මංකොල්ලය හා වල්ලපටිට කැපීම, මැණික්  පතල් හෑරීම ඇතුළු නිති වීරෝධි ක්‍රියාවන් සිදුවෙිමන් පවතී. සමස්ථ සිංහරාජයේ විවිධ ප්‍රදේශවල මෙි වන විට ඉහත පෙන්වා දුන් නීතීවිරෝධි ක්‍රීයාවන් සිදුවන අතර සිංරාජයේ මාණික්කවත්ත,රජවත්ත, වැද්දාගල ,කුඩවව,රඔුක,බටෙිමුල්ල වැනි ප්‍රදේශවල මෙම තත්වය වඩා වර්ධනය වෙිමින් පවතී. එයට අමතරව සිංහරාජයේ පරිවාර වනාන්තරයක් වන වළංකන්ද, තණබොල, ප්‍රදේශයත් දැවජාවාරමි කරුවන්ගේ ග්‍රහණයට මෙි වන විට හසුවී ඇත.

සබරගමු පලාත හා දකුණු පලාත තුල විහිදී ඇතිි සිංහරාජ වනාන්තරය 1988 වර්ෂයේ යුනිස්කෝ සංවිධානය මගින් ලෝක උරුමයක් බවට පත් කරන්නේ මෙහි ඇති ජෛව විද්‍යත්මක වටිනා කම මෙන්ම ලෝකයේම දුර්ලබ වන ගහනයන්ගෙන් එකක්වීම නිසාය.

හෙක්ටයාර්8864 ලෝක උරුමයක් ලෙසත් එයින් පිටත ඇති තවත් සිංහරාජයට අයිතිව තිබූ වනාන්තර ගණනවක් පුරා විසිර ඇති සිංහරාජය මෙරය ඇති ප්‍රථමක වනාන්තරයක් වන අතර හය මිනිසා සහ ජෛව ගෝල රක්ෂිතයක් ලෙස හදුන්වනු ලැබයි. සියයට පහකට වැඩි අවෙිණික ක්ෂිරපායීන්හා සමනල්ලුනට වාසස්ථායක් වන මෙහි සියයට 70 පමණ ආවෙිණික ශාක විවිධත්වයක් දැකගත හැකිය.

සිංහරාජයේ මුළුබිම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 11.187 ක් පමණ මණ වන අතර පරිවාර වනාන්තර ගණනාවකින්ද මෙම වන භූමිය සමන්විත වෙි. උතුරින් නාපොළ දොල හා කොස්ගුලනගගෙනුත්, දකුණින් මහදොල සහ ගිංගගෙනුත්, බටහිරින් කළුංදාව ඇළ සහ පිටකැලේ ගගිනුත් නැගෙනහිරින් බිරෂ්වුඩි ප්‍රදේශයෙනුත් සමස්ථ සිංහරාජයේ ආරක්ෂිත ප්‍රදේශය ආවරණයවි ඇති අතර රත්නපුර ,ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රීක්ක පුරා මෙය විහිදි ඇත.

එෛතිහාසික වශයෙන් වසර කොටි 15 පමණ පෙර සිංහරාජය ගොඩිවානාබිම හා එක්ව පැවති යුගයේ සිංහරාජය සමිබවයවී ඇති බව සැලකෙන අතර පරිණාමයේ මුල් අවදියේ සිට නොයිදුල් වනාන්තරයක් ලෙස මෙය පැවත එමින් ඇත.

මුවර් මහාන් සහ පානබොක්කේ විසින් 1961 වර්ෂයේ සදහන්කර ඇති පරිදි සිංහරාජයේ පස් සමිබන්ධව ලියන ලද පරියේශන පත්‍රිකාවල සදහන් කරන්නේ රතු සහ පොඩි සොලික් පස සිංහරාජයේ වැඩි කොටසක දක්නට ඇති බවයි ගනමුත්වනාන්තර කපා ඉවත්කිරීම නිසාත් එහිඋෂ්නත්වය වැඩි වීමට පටන් ගෙන ඇති නිසාත් එහි යමි යමි ස්ථානවල ඇති ඇලුවියල් පස කබොක් සහ ලැටරයිටි පස්බවට පරිවර්ථනය වෙමින පවතින බව පර්යේෂණ මගින් තහවුරු කර ගන ඇත.

නිරිත දිග මෝසමින් හා  ඊසාන දිග මෝසමින් ඉහළ වර්ෂාපතනයත් ලැ බු සිංහරාජ වනාන්තරය වර්ෂාපතන මටිටම ක්‍රමානුකූලව වෙනස්වෙිමන්හා අඩුවෙිමන් යන්නේ සිංහරාජයේ සිදුවන දැවැන්ත වන සංහාරය නිසාය. මෙම වනාන්තරය තුලින් ගිං ගගේ හා කළු ගගේ ප්‍රදාන ජලපෝෂක ආරම්භ වන අතර විශාල දියකදුරු ගණනාවකින්ද සමන්විත වෙයි.

කොස්ගුලනගග, කුඩවගග, පිටකැලේගග, කළුකන්දාවඇල, නාපොලදෙළ,  මහගග, ආරනුවදෙළ, ගිංගග, ආරනුදොල වැනි ජල පොෂිතයන්ගෙන් සමන්විතවන අතර සිංහරාජ වැසිවනාන්තරය දකුණ හා සබරගමු පළාත්වල වැසිලැබීමට අවශ්‍ය ජිවී ක්‍රීයාවලිය ශක්තිමත් කිරීමට මෙම වනාන්තරය මගින් සිදුවන උත්ස්වෙිදව ක්‍රීයාවලිය මගින් සිදුවෙි.

ඉතා ඉහල ශාක විවිධත්වයකට හිමිකම්  කියන මෙම තෙත් සදාහරිත වනාන්තරය තුල හොර(Dipterocarpus Zeylanicus), කැකිල්ල(Dicranopteris Linearis”), කිරිහැඔිලිය(Palaquium grande)කටබොද, (Cullenia Ceylaica), මලබොඩ( Myristica Dactyloides ) ශාක ඇතුළුව විශාල ශාක විවිධත්වයක් දැකගැනීමට හැකි වන අතර එයින් හමුවන මුළු ශාක විශේෂ සංක්‍යාව 215 වැඩිය.වල්ලපටිටා ජාවරමිකරුවන්ගේ ග්‍රශණයට හා දැව ජාවාරමිකරුවන් නිසා  සිංහරායේ වනාන්තර විශාල වශයෙන් විනාශ වෙමින් ඇත.

සිංහරාජය තුල ඉහළ ශාක විවිධත්වයක්සේ ම ඉහළ සත්ව විවිධත්වයක්ද දැකගැනීමට හැකියාව ඇත. මෙම වනාන්තරය පුරා පෘෂ්ට වංශික සත්ව විශේෂ 260 පමණ වාර්ථාවී ඇති අතර එයින් 74 පමණ ලංකාවට අවෙිණික සත්ව ඛාංඩ ලෙස සැලකේ, අලියා(Eliphas maximus maximu)” දිවියා(Panthera pardus kotiya) දමි මුහුණැති කොළ වදුරා(Trachypithecus Vetulas)ලංකා මල්කුරුල්ලා පුල්ලිවල්අවිචිචියාZosterops cylonensis), පුල්ලිදත්කැටියා(Oligodon Sublinensis) ඇතුළු සත්වවිශේශ ගණනාවක් මෙම මිනිසා හා ජෛව ගෝල රක්ෂිතය තුල වාර්ථා වෙි.

වැසි වනාන්තර සිංහරාුජය වනාන්තරය හ එහි සත්ව විශේෂ ආරක්ෂා කර ගැනීමෙි අරමුනින්  1992 වර්ෂයේ එක්සත්ජාතීන්ගේ පාරිසරික සහ සංවර්ධන සමිමුතියට අත්සන් තබා ඇති අතර , පරියටන පක්ෂින් පිළිබද බොන් සමිමුතිය 1990, දේශගුණිත විපර්යාස සමිමුතිය 1992, මිනිසා සහ ජෛව ගොල වැඩසටහන 1940, සතුන්හාශාක විශේෂ වල ජාත්‍යන්තර වෙළඳම පිළිබද සමිමුතිය 1979 වැනි සමිමුති ගණනාවකට ලංකාව අත්සන් තබා ඇති අතර මෙි සදහන් සි යල්ල සිංහරාජයට ද අදාළ ජාත්‍යන්තර සමිමුතීන්වෙි. මෙම සමිමුතීන්වලට අනුවද සිංහරාජය විනාශ වන අයුරින් කිසිදු ක්‍රියාවක් කිරීම සපුරා තහනමි වුවද අද දවස වන විට සමස්ථ සිංහරාජයම දැව ජාවරමිකරුවන්ගේ පාරාදීසයක්වි ඇත.

1970ට පෙර කොස්ගම පිහිටි තුනීලැලී සමාගමට ප්‍රධාන ලෙෂ දැව සපයුනු ලැබුවෙි සිංහරාජ වනාන්තරයෙන්ය, පසුව මෙය ලෝක උරුමයක්වූ අතර එහි දැව කැපීම, ශාක වලට හානි කිරීම, සතුන් දඩයමි කිරීම හෝ සිංහරාජයට හානි වන කිසිදු ක්‍රියාවක් කිරීම තහනමි වූ අතර එවන්  ක්‍රිරියාවන් සිදු වෙි නමි එය මෙරට වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥාපනත අනුව නිතිවිරෝධි ක්‍රියාවකි. එවන් නි තිවිරෝධි ක්‍රියාවන්  නිරත පුද්ගලයන් අත්තඩංගුවට ගැනීම සදහා වනජීවී නිළධාරින්ට හැකියාවක් ඇති අතර සිංහරාජයේ සිදුවන දැව ජාවරමි ඇතළු අනෙකුත් ජා වරමිවලට වන ජීවී නිළධාරීන් මෙන්ම ඇතම්  පොළිස් නිළධාරීන්ද සමිබන්ධය.

කලවාන ,කජුවත්ත,රජවත්ත ප්‍රදේශයේ සිදුවන දැවජාවාරමි සදහා රක්වාන පොළිසය හාපොතුපිටිය පොලීසිය සෘජුව සමිබන්ධතා දක්වයි. රක්වාන ප්‍රදේශිය සභාවෙි මංත්‍රීවරුන්හි කිහිප දෙනෙක් හා ගමිවාසීන් කිහිපදෙනෙක්ද මෙම දැව ජාවරමිවලට සමිබන්ධවි ඇතිඅතර පසුගිය 2018.07.18 වන දින රජවත්ත ප්‍රදේශයෙන් අ ල්ලන ලද දැව තොගය කිසිදු පරික්ෂනයකින් තොරව පොලීසිය විසින් නිදහස් කර ඇති අතර මෙම දැව ජාවාරමි සදහා වනජී වී නිලදාරීන් කිහිප දෙනක් සමිබන්ධ වී ඇත.

කෙසේ වෙතත් මෙලෙස සිදුවන දැව ජාවරමි හා නිති විරෝධි ක්‍රියා නිසා මෙහි ජෛව ප්‍රජාවට හා පරිසර පද්ධතියට විශාල හානියක් සිදුවන අතර එය සමස්ථ ලංකාවට මෙන්ම ලෝකයටම මෙම පරිසර පද්ධතියේ විනශය හානිකාරී ලෙස බලපානු ලබයි.

ලෝක උරුම සිංහරාජ වැනසීමෙන් ගලවා ගැනීමෙි උවමනාවක් ප රිසර අමාත්‍යවරයාට නොමැතිව අතර  2004.07.22  අමාත්‍ය මංඩල පත්‍රකා 04x0858x001x005 -03 රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවට අයත් සිංහරාජයේ මායිමව ඇති ඉඩම වසර  14 ගියද මෙි වන තෙක් පවරා ගැනීමට කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොමැත එමෙන්ම දිනෙන්දින විනාශ වන ලෝක උරුම සිංහරාජයේ ජානමංකොල්ලකරුවන්ට හා දැවජාවරමිකරුවන්ට පාරාදීසයක් වන්න්ට ඉඩහැර බලා සිටීමෙන් සිදුවන්නේ ලෝකයටම වටිනා පරිසර පද්ධතියක් අහිමි වී යාමයි.

රවීන් කාරියවසම්