විමල් සජිත් එකට ගැටේ….., පාර්ලිමේන්තුවෙන් විසිවෙන්නේ කවුද?

0

ඊයේ (09) පාර්ලිමේන්තුවේදි හිටපු නිවාස අමාත්‍යවරයා වූ විමල් වීරවංශ හා වර්තමාන නිවාස අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස අතර විවාදයක් ඇති වූ අතර එහිදි විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රිවරයා අමාත්‍යවරයා වෙත ප්‍රසිද්ධ රූපවාහිනි විවාදයකට ආරාධනා කළා.

විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රිවරයා:

“නිවාස ඇමතිතුමාගෙන් මම අහන්න කැමැතියි ඔබතුමා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබතුමාට ඡන්දය දීපු පවුල් වල දරුවෝ දෛනික දීමනා පදනම් යටතේ නිවාස අධිකාරියට බඳවා ගෙන ඒ කාර්යාල වල වාඩි වෙන්න තැනැක් නැතුව දිනකට රුපියල් 550 කට වැනි දීමනාවකට තබා ගැනීමේ අර්ථය කුමක්ද කියලා?

සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා:

“ස්ථිර කාර්යය මණ්ඩලයට කිසිම බඳවා ගැනීමක් කරලා නෑ. හැබැයි මම ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි අපි හිටපු අමාත්‍යතුමාගේ සහෝදරියගේ එක් පුත්‍රයෙකුගේ බිරිදට අපි ගෙවල් දීලා නැහැ.”

විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රිවරයා:

“කරුණාකරලා ඔය කියන කිසිම කෙනෙක් ඔය කියන ගෙවල් වල ඉන්නවා නම් මේ මන්ත්‍රිධූරයෙන් මම ඉල්ලා අස්වෙන්න ලෑස්තියි.”

සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා:

“මම ලඟ තියනවා ඒවට සාක්ෂි ෆයිල් පිටින්. මම මේ ඔක්කෝම සභා ගත කරනවා. මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවට, නම් ගම් සහිතව කහතුඩුවෙන් හොරා කාපු ගෙවල්, මත්තෙගොඩින් හොරා කාපු ගෙවල්, නම් සහිතව ඉදිරිපත් කරනවා. මේ ක්‍රියාව බොරු නම් මම ඇමතිධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙනවා.”

විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රිවරයා:

“ගරු කතානායකතුමණි මම එතුමාට ආරාධනා කරනවා ප්‍රසිද්ධ රූපවාහිනි සංවාදයක එන්න, එතුමාගේ කෙරුවාවයි මගේ කෙරුවාවයි අපි දෙන්නාට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ එක්කම ඔබ ඒ අභියෝග භාර අරගෙන ඒ චෝදනා අසත්‍යයි කියලා ඔප්පු උනොත් ඔය අමාත්‍යධූරයෙන් ඉල්ලා අස්විය යුතුයි. ඒවගේම ඔබතුමාගේ සහෝදරි වගේ හොර සල්ලි අච්චු ගහලා නෑ අපේ අය, නිදන් හාරලා නෑ අපේ කවුරුවත්.”