විපක්ෂයේ විපක්ෂනායක සිහිනය බිඳ වැටේ…..!

0

විපක්ෂනායකධූරය වෙනස් කිරීමට නොහැකි බව කතානායක කරු ජයසූරිය පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා සිටියා.

අද (10) පාර්ලිමේන්තුවට තම මතය දක්වමින් කතානායකවරයා පවසා සිටියේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්ප්‍රදාය සහ පවතින නීති තත්ත්වය අනුව විපක්ෂනායක ධූරය වෙනස් කිරීමට තමන්ට හැකියාවක් නොමැති බවයි.

“ඊට අනුකූලව වර්තමාන 08 වෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ අසුන් ගෙන සිටින ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ නොවන වැඩිම මන්ත්‍රි සංඛ්‍යාවක් සිටින ඉලංගෙයි තමිල් අරස්උ පක්ෂයේ නායකයා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ආර් සම්බන්ධන් 2015 සැප්තැම්බර් මස 05 වෙනි දින මාවිසින් පිලිගන්නා ලද බව ගරු පාර්ලිමේන්තුවට දන්වනු කැමැත්තෙමි. එම විපක්ෂනායකධූරයේ වෙනසක් කිරීමට සම්ප්‍රදානුකූලවත්, නීත්‍යානුකූලවත් මේ ගරු සභාවේ කතානායකවරයා ලෙස මට හැකියාවක් නොමැති බව මාගේ අවසාන තීරණය ලෙස මෙයින් ප්‍රකාශයට පත් කරමි.” පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් කතානායකවරයා පවසා සිටියා.