පළාත් සභා සීමා නිර්ණ වාර්තාව වැඩි ඡන්ද 139 කින් පරාදයි!

0

පළාත් සභා සීමා නිර්ණය වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී වැඩි ඡන්ද 139කින් පරාජයට පත් වුණා.

අද පැවති ඡන්ද විමසීමේදී වාර්තාවට පක්ෂව එක ඡන්දයක්වත් නොලැබීම විශේෂත්වයකි.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භය තුළ සිටියේ නැත.