රෝසිගේ නිළ නිවස අතු ගාන්න ලක්ෂ 85ක්! බදු ගෙවන ඔබට ස්තුතියි……!

0

මාසිකව ලක්ෂ 3ක මුදලක් යොදවා තම නිල නිවස පිරිසිදු කර ගැනීමට කොළඹ නගරාධිපති රෝසි සේනානායක කටයුතු කොට තිබෙනවා.

සීමාසහිත එක්ස්ප්‍රස් එන්වයර්මන්ටන් සර්විස් (පුද්ගලික) සමාගමට එම පිරිසිදු කිරීමේ කොන්ත්‍රත්තුව වසර දෙකකට ලබා දී ඇති අතරම නගර සභාවේ අනුමැතියෙන් වසර දෙකක් සඳහා  රුපියල් 8,5522,880.00 මුදලක් ගෙවිමට මේ වන විට අනුමත කරගෙන තිබේ.

ජනතා බදු මුදලින් සුර සැප විදිමට නගරාධිපති තනතුර ලබා ගත් රෝසි සේනානායක මේ වන විටත් සිය පෞද්ගලික අභිලාෂයන් වෙනුවෙන් ජනතා බදු මුදල් මිලියන ගණනින් වියදම් කොට අවසන් ය.

රුපියල් 25000 කින් පඩි වැඩි කරනවා යන පොරොන්දුව ලබා දී නගර සභාවේ මන්ත්‍රිවරුන් බහුතරයක් ගේ සහය ලබා ගැනීමට ඇය කටයුතු කර ඇති අතරම නගර සභාවේ මුදල් පිළිබඳ ස්‌ථාවර කමිටුව නගරාධිපතිනියගේ රූකඩ බවට පත් වී ඇත.

මුළු කොළඹ නගරයම පිරිසිදු කරන සේවකයන් පිරිසක් නගර සභාව සතු වෙද්දි නිල නිවස සුද්ද කිරීම සඳහා පෞද්ගලික සමාගමක් යොදවා ගැනීම පිළිබඳව බලවත් විමතියක් සිදු වන අතරම නගරාධිපතිනියක් වූ පමණින් ජනතා බදු මුදල් මෙලෙස විනාශ කරන්නට ඇයට ඇති අයිතිය කිමැයි විමසා සිටිය යුතුය.

පහත දැක්වෙන්නේ අදාළ පවිත්‍රතා ගිවිසුමට අදාළ ලියවිල්ලයි,