අය වැය එන දිනයේ වෙනසක්…අය වැය විවාදයට දින 26 ක්

0

අය වැය යෝජනාවලිය මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන දිනය සංශෝධනය කිරිමට පෙරේදා (17) සවස රැස්වූ ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම තීරණය කර තිබේ.

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේදි පෙරේදා සවස පැවැති ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමේදි මෙම තිරණය ගෙන තිබේ.

නොවැම්බර් මස 08 දා ඉදිරිපත් කිරිමට සැලසුම් කර තිබු අය වැය කතාව ඒ අනුව නොවැම්බර් මස 05 දා ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතය. අය වැය යෝජනාවලිය නොවැම්බර් 08 දා ඉදිරිපත් කර දෙසැම්බර් 08 දා දක්වා පැවැත්විමට මිට පෙර තිරණය කර තිබු අතර එම දින ප්‍රමාණවත් නොවන බවට විපක්ෂය කළ ඉල්ලිම සලකා මෙම තිරණය ගෙන තිබේ.

දින 26 ක කාලයක් අය වැය විවාදය පැවැත්වෙන අතර මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවිර මහතා විසින් නොවැම්බර් මස 05 දා සවස අය වැය කතාව ඉදිරිපත් කරන අතර පාර්ලිමේන්තුව පස්වරු 2.00 ට රැස්විමට නියමිතය.

නොවැම්බර් මස 07 දා සිට නොවැම්බර් මස 14 දා දක්වා අය වැය දෙවන වර කියවිමේ විවාදය පැවැත්වෙන අතර 14 දා සවස අය වැය දෙවනවර කියවිමේ ඡන්ද විමසිම පැවැත්වෙනු ඇත. ඉන් පසු අමාත්‍යංශ වැය ශිර්ෂයන් පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය පැවැත්වේ. සෙනසුරාදා දිනයන්හිද විවාදය පැවැත්විමට නියමිතය.නොවැම්බර් 08 දා අය වැය අවසන් ඡන්ද විමසිම පැවැත් වෙනු ඇත.