සියළු ආර්ථික යාන්ත්‍රණ එක තැනකට……..

0

දිනෙන් දිනම උග්‍ර වන ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණ දීමේ එක්  පියවරක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට සෘජුවම සම්බන්ධ අමාත්‍යාංශ සහ සියලුම ආයතන එක යාන්ත්‍රණයක් තුළ ක්‍රියාත්මක කරවීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ තීරණය කොට තිබෙනවා.

නොර්වේ සහ බ්‍රිතාන්‍ය සංචාරයට පිටත්ව යාමට පෙර රජයේ අමාත්‍යංශ ප්‍රධානීන්  හා නිලධාරීන් සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවේ දි අග්‍රමාත්‍යවරයා මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

රජය ගත් ඉහත තීරණයට අනුව මුදල් අමාත්‍යංශය , ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ක්ෂේත්‍රයට අදැළ ආයතන, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හා ඊට  අයත් ආයතන සියල්ල එක් අරමුණක් ඇතිව තනි යාන්ත්‍රණයක් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිතය.