ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ තනතුරු කල් ඉකුත් වෙලා…..ඝන පූර්ණයවත් නෑ!

0

2018 සැප්තැම්බර් මස දෙවනි දින සිට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ සමාජිකධූර 7ක් කල් ඉකුත් වී තිබෙනවා.

නිකුත් කරනු ලැබු දත්ත වාර්තාවක මේ බව ප්‍රකාශ කොට ඇති අතර අගමැතිවරයාගේ හා විපක්ෂනායකවරයාගේ නාම යෝජනා මත ජනාධිපතිවරයා පත් කරන සමාජිකයන්ද, වෙනත් දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරන සාමජිකයන්ද, සිවිල් සංවිධාන නියෝජනය කරන සාමාජියකයාද, ඇතුළුව සාමාජිකයන් 7 දෙනෙකුගේ ධූර කාල මෙසේ කල් ඉකුත් වී ඇති බවයි.