දියුණුවේ රැළිය….

0

2025 පොසත් රටක් යන මැයෙන් මුදල් අමාත්‍යංශය මගින් හදුන්වාදි ඇති එන්ටප්‍රයිසස් ශ්‍රි ලංකා ණය යෝජනා ක්‍රමය පිලිබදව වතුකරයේ ජනතාව දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහනක් අද (05) හැටන් නගරයෙන් ආරම්භ කලා.

මුදල් අමත්‍යංශය මගින් අත්පත්‍රිකා බෙදා දෙමින් මෙම දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන දියත් කර තිබුණා.මාධ්‍ය අරුණ , රිය ශක්ති , ගොවි නවෝදා , රණ් අස්වැන්න , ජය ඉසුර , හිත ණය , රිවි බල සවි , සොදුරු පියස යන ණය යෝජනා ක්‍රම යටතේ ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් සකස් කර රාජ්‍යය බැංකු වෙත ඉදිරිපත් කිරිමෙන් පසු එම ණය මුදල අඩු පොලි අනුපාතයක් යටතේ ණය අයදුම්කරුට ලබාදිමට නියමිතය.

රාජ්‍යය බැංකුවල නිලධාරින්ගේද සභාගිත්වයෙන් මෙම දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන අද හැටන් නගරය කෙන්ද්‍ර කර ගනිමින් ආරම්භ කරනු ලැබුවා.

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යය නවින් දිසානායක විසින් මෙම සහන ණය යෝජනා ක්‍රමය පිලිබදව වතුකරයේ ජනතාව දැනුවත් කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් කල ඉල්ලිමක් මතයි මෙම දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහ සිදු කරනු ලැබුවේ.

හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ