රාජ්‍ය බැංකු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල විසුරුවා හැරීම පිළිබඳව අමාත්‍යංශ පැහැදිළි කිරීමක්!

0

ලංකා බැංකුව සහ මහජන බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන විසින් හදිසියේ විසුරුවා හැරීම සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කොට තිබෙනවා.

එම නිවේදනය මගින් පෙන්වා දෙන්නේ නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පත්වන තුරු හිටපු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය එම ධූරයන්හි වැඩ බලන බැවින් බාධාවකින් තොරව එම ආයතන පවත්වා ගෙන යාමට හැකියාවක් ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here