ජනපති ඒකාධිපති වියරුව තවත් උග්‍ර වේ…..පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ද ජනපති යටතට

0

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට පවරා ගනිමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් සාමය අමාත්‍යංශය යටතට පවරා තිබු පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව නැවතත් මෙම ගැසට්ටුව අනුව ජනාධිපතිවරයා අමාත්‍යවරයා වන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පත් කර තිබෙනවා.

ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය ට නව රජය පත් වීමෙන් පසුව පිරිසක් කඩා වැදි කෝලාහල කර තිබු අතර නව ගැසැට්ටුව යටතේ එම මධ්‍යස්ථානයද ජනාධිපතිවරයා තමා වෙත රඳවා ගෙන තිබේ.

Loading…