ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සුරකින්න පාර්ලිමේන්තුවට ඉඩදෙන්න – පොදුරද මඩුල්ලෙන් ශ්‍රි ලංකාවට නිවේදනයක්

0

නොවැම්බර් 14 වැනි දා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමෙන් පසුව අර්බුද විසඳා ගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බව පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය රටවල පාර්ලිමේන්තු සංසදය  ප්‍රකාශ කරනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංසදය පවසා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාව එහි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි සහ ආරක්ෂා කර ඇති පරිදි නීතියේ ආධිපත්‍ය සහ පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යභාරය පවත්වාගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවයි.

එම නිවේදනය,

“ශ්‍රී ලංකාව එහි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි සහ ආරක්ෂා කර ඇති පරිදි නීතියේ ආධිපත්‍ය සහ පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යභාරය පවත්වාගෙන යෑමේ වැදගත්කම පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය රටවල පාර්ලිමේන්තු සංසදය මෙමඟින් අවධාරණය කර සිටීයි. ”

“පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය සංවිධානයේ සාමාජික රටවල් 2012 දී අනුමත කරන ලද ප්‍රඥාප්තියට අනුව රාජ්‍ය, ආණ්ඩු, දේශපාලන පක්ෂ සහ සිවිල් සමාජය ඇතුළු සියලු පාර්ශව  ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සංස්කෘතිය සහ පිළිවෙත් පවත්වාගෙන යෑමටත් ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත් වගකීමෙන් බැඳි සිටින බව සිහිපත් කළ යුතුයි.”

“ඕනෑම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක මූලික ආයතනයක් වනුයේ පාර්ලිමේන්තුව බවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක් පවත්වාගෙන යෑමේදී කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී පාර්ලිමේන්තුවක් අවශ්‍ය බවත් එම ප්‍රඥාප්තියේ සඳහන් වනවා.”

“පාර්ලිමේන්තුවක් පවත්වාගෙන යෑමේ අවම සම්මත සහ මාර්ගෝපදේශ ද එහි සඳහන්ව තිබෙනවා. පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය ප්‍රඥාප්තියේ මූලධර්ම සහ පුළුල් වටිනාකම් ආරක්ෂා කිරීමේදී එම අවම සම්මත ඉතා වැදගත් බව ද සඳහන් කළ යුතුයි.”