පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවු ගැසට්ටුව මුළුමනින්ම නීතිවිරෝධීයි… තුරැම්පු අතේ කියා ව්‍යවස්ථාවට ජෝකර් පෙන්වලා…

4

ව්‍යවස්ථාවට පිටින් යමින් අගමැතිවරයේකු පත්කර ගත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පසුව් බහුතරය පාර්ලිමේන්තුව පෙන්විමට නොහැකි විමේ ප්‍රතිපලයක් ලෙස ජනාධිපතිවරය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව යැයි කියමින් අත්තනෝමතිකව පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිමට කටයුතු කල බව නොරහසකි. අප මේ අනාවරණය කරනු ලබන්නේ ජනාධිපතිවරයා ගත් ව්‍යවස්ථා විරෝධි ක්‍රියාදාමය පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කිරිමයි.

“ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 33 වන ව්‍යවස්ථාවේ (2)(ඇ) අනු ව්‍යවස්ථාව සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 62 වන ව්‍යවස්ථාවේ (2) අනුව්‍යවස්ථාව සමග කියවිය යුතු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 වන ව්‍යවස්ථාවේ (5) අනු ව්‍යවස්ථාව යටතේ මා වෙත පැවැරි ඇති බලතල ප්‍රකාරව හා 1981 අංක 01 දරණ පාර්ලිමේන්තුව මැතිවරණ පනතේ 10 වන වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වන මේ ප්‍රකාශනයෙන් …..

ජනාධිපතිවරයා මේ කියන….

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 33 වන ව්‍යවස්ථාවේ (2)(ඇ) අනු ව්‍යවස්ථාව බලන්න ….

19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්මත විමත් සමග 78 ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 33 වන ව්‍යවස්ථාව මෙයින් ඉවත් කරනු ලබන අතර, ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන ව්‍යවස්ථාව ආදේශ කරනු කර තිබේ.

 

62 වන ව්‍යවස්ථාවේ (2) අනුව්‍යවස්ථාව බලන්න…

19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්මත විමත් සමග 78 ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 62 වන ව්‍යවස්ථාව එකී ව්‍යවස්ථාවේ (2) වන අනු ව්‍යවස්ථාව ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන අනු ව්‍යවස්ථාව ආදේශ කිරීමෙන් මෙයින් සංශෝධනය කරනු ලැබේ.

78 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 වන ව්‍යවස්ථාවේ (5) අනු ව්‍යවස්ථාව බලන්න 

(ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 වන ව්‍යවස්ථාව එකී 17. ව්‍යවස්ථාවේ (1) වන අනු ව්‍යවස්ථාව ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන අනු ව්‍යවස්ථාව ආදේශ කිරීම මගින් මෙයින් සංශෝධනය කරනු ලැබේ )

 

1981 අංක 01 දරණ පාර්ලිමේන්තුව මැතිවරණ පනතේ 10 වන වගන්තියේ විධිවිධාන

පාර්ලිමේන්තුව විසුරැවීමත් සමගම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ නිර්දේශ නොවිමසා විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කිරිමේ තනි අධිකාරයත් ජනාධිපති ලබා ගෙන ඇත.

ජනාධිපතිවරයාගේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරවන ලද ගැසට් පත්‍රයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ නිර්දේශ නොවිමසා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අග‍්‍රවිනිශ්චයකාරවරයා සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අනෙකුත් විනිශ්චයකාරවරයන් ද, අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිවරයා සහ අභියාචනාධිකරණයේ අනෙකුත් විනිශ්චයකාරවරුන් ද පත් කිරිමේ අධිකාරය ලබා ගෙන ඇත.

‘‘ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් හෝ වෙනත් ලිඛිත නීතියකින් හෝ ප‍්‍රකාශිතවම ජනාධිපතිවරයා වෙත පවරා හෝ නියම කර ඇත්තා වූ බලතලවලට සහ කාර්යයන්ට අමතරව” ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙ 33 (2) වගන්තියේ (ඊ) ව්‍යවස්ථාවේ බලතලද ජනාධිපතිට ඇත.

33 (2) වගන්තියේ (ඊ) ව්‍යවස්ථාව……..

‘‘ජනරජයේ රාජ්‍ය මුද්‍රාව භාරයේ තබා ගැනීමට ද, අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා ද, අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනෙකුත් අමාත්‍යවරයන් ද, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අග‍්‍රවිනිශ්චයකාරවරයා සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අනෙකුත් විනිශ්චයකාරවරයන් ද, අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිවරයා සහ අභියාචනාධිකරණයේ අනෙකුත් විනිශ්චයකාරවරුන් ද පත් කිරීමේ අධිකාර පත‍්‍රවල සහ ජනරජයට අයත් වූ ද, ප‍්‍රදානය කිරීමට සහ පවරා දීමට ජනාධිපතිවරයාට නීතියෙන් නියමව ඇත්තා වූ නැතහොත් බලය පැවරී ඇත්තා වු ද ඉඩකඩම් සහ අනෙකුත් නිශ්චල දේපළ ප‍්‍රදානය කිරීමේදී හෝ පවරා දීමේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රදාන පත‍්‍රවල සහ පැවරුම් පත‍්‍රවල රාජ්‍ය මුද්‍රාව තැබිය යුතු වෙනත් සෑම ලේඛනයකම රාජ්‍ය මුද්‍රාව තබා අත්සන් කිරීම ද, රාජ්‍ය මුද්‍රාව තැබිය යුතු වෙනත් සෑම ලේඛනයකම රාජ්‍ය මුද්‍රාව තබා අත්සන් කිරීමට ද, ජනාධිපතිවරයාට බලය ඇත්තේය.’’

ඒ අනුව ස්වාධීන කොමිෂන් සභා නොවිමසා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අග‍්‍රවිනිශ්චයකාරවරයා සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අනෙකුත් විනිශ්චයකාරවරයන් ද, අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිවරයා සහ අභියාචනාධිකරණයේ අනෙකුත් විනිශ්චයකාරවරුන් ද පත් කිරීමේ අධිකාර පත‍්‍රවල රාජ්‍ය මුද්‍රාව තබා අත්සන් කිරීමට ජනාධිපතිට පුළුවන් විය යුතුය?

ජනාධිපතිවරයාගේ 2018.11.09 දිනැති පාර්ලිමේන්තුව විසිරවීමේ ගැසට් නිවේදනය අනුව එසේ විසුරැවා ඇත්තේ 33.2.ඇ ව්‍යවස්ථාව අනුව ‘‘ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් හෝ වෙනත් ලිඛිත නීතියකින් හෝ ප‍්‍රකාශිතවම ජනාධිපතිවරයා වෙත පවරා හෝ නියම කර ඇත්තා වූ බලතලවලට සහ කාර්යයන්ට අමතරව” පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට, වාර අවසන් කිරීමට සහ විසුරුවා හැරීමට බලය ඇත්තේය. යන විධිවිධානය අනුවය.

එහිදී පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට, වාර අවසන් කිරීමට සහ විසුරුවා හැරීමට ඇති බලය 70 ව්‍යවස්ථාවේ දක්වා ඇති එසේ වුව ද, පාර්ලිමේන්තුව විසින් එහි නොපැමිණි මන්ත‍්‍රීවරන් ද ඇතුළුව මුළු මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ සංඛ්‍යාවෙන් තුනෙන් දෙකකට නොඅඩු සංඛ්‍යාවකගේ යෝජනා සම්මතයක් මගින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරින ලෙස ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ නම් මිස, පාර්ලිමේන්තුවේ ප‍්‍රථම රැස්වීම සඳහා නියම කර ගැනු ලැබූ දිනයෙන් අවුරුදු හතරක් සහ මාස හයක කාලයක් අවසන් වන තෙක් ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම නොකළ යුත්තේය.’’ යන විධිවිධානය නොතකා ක්‍රියා කළේ ය.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී ජනාධිපතිවරයා විසින් ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙ 33 (2) වගන්තියේ (ඊ) ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන අනුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ නිර්දේශ නොවිමසා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අග‍්‍රවිනිශ්චයකාරවරයා සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අනෙකුත් විනිශ්චයකාරවරයන් ද, අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිවරයා සහ අභියාචනාධිකරණයේ අනෙකුත් විනිශ්චයකාරවරුන් ද පත් කිරීමේ අධිකාර පත‍්‍රවල රාජ්‍ය මුද්‍රාව තබා අත්සන් කිරිමටත් පුළුවන.

ඒ අනුව මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිවරයා දැන දැනම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව කඩකිරිමට කටයුතු කර තිබේන බව තහවුරු කර තිබේ.එනම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අග‍්‍රවිනිශ්චයකාරවරයා සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අනෙකුත් විනිශ්චයකාරවරයන් ද, අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිවරයා සහ අභියාචනාධිකරණයේ අනෙකුත් විනිශ්චයකාරවරුන් ද පත් කිරීමේ අධිකාර පත‍්‍රවල රාජ්‍ය මුද්‍රාව තබා අත්සන් කිරමට ජනාධිපතිවරයා අත්තනෝමතිකව පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන තෙක්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ නිර්දේශ විමසා ඇති අතර අනුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සියලු විධිවිධාන සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා විසින්ම පිළිගෙන කටයුතු කර තිබේ.

Loading…

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here