ඒකාධිපති මෛත්‍රීට එරෙහිව දෝෂාභියෝගයේ 1වන සහ 2වන අදියර අවසන් … 2/3 මන්ත්‍රී ඡන්දයෙන් මෛත්‍රී දොට්ට

1

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීමට ජනාධිපතිගේ ගැසට් නිවේදනය අත්හිටුවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කිරීමත් සමග ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 38 ව්‍යවස්ථාව අනුව ජනාධිපතිට එරෙහි දෝෂාභියෝගයේ 1වන සහ 2වන අදියර අවසන් බවට තීරණය කර දෝෂාභියෝගයේ 3වන අදියර වන 2/3 මන්ත්‍රී ඡන්දයෙන් ජනාධිපතිවරයා ධූරයෙන් ඉවත් කළ හැකිද?

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 38 ව්‍යවස්ථාව මෙසේය…..

38. (1) (අ) ජනාධිපතිවරයා මිය ගියහොත් එවිට ද,

(ආ) කථානායකවරයා වෙත තමාගේ අත්සනින් යවනු ලබන ලිපියකින් ජනාධිපතිවරයා තම ධුරයෙන් අස් වුවහොත් එවිට ද,

(ඇ) ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකුව සිටීම නතර වුවහොත් එවිට ද,

(ඈ) ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් තෝරා පත් කර ගනු ලැබූ තැනැත්තා ස්වකීය ධුර කාලය ආරම්භ වූ දින සිට සති දෙකක් ඇතුළත ධුරයේ කාර්ය භාර ගැනීම හිතාමතා ම පැහැර හැරියහොත් එවිට ද,

(ඉ) මීළඟ අනුව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි ජනාධිපතිවරයා ධුරයෙන් ඉවත් කරනු ලැබුවහොත් එවිට ද,

(ඊ) ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනීම නිෂ්ප්‍රභ බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින්, 130 වැනි ව්‍යවස්ථාවේ (අ) ඡේදය යටතේ ස්වකීය බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහි ලා තීරණය කරනු ලැබුවහොත් හා වෙනත් යම්කිසි තැනැත්තකු ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් යථා පරිදි තෝරා පත් කර ගන්නා ලදැයි තීරණය නොකළහොත් එවිට ද,

ජනාධිපති ධුරය හිස් වන්නේ ය.

(2) (අ) ජනාධිපතිවරයාට මානසික හෝ ශාරීරික අබලතාව හේතුවෙන් ඔහුගේ ධුරයේ කාර්ය ඉටු කිරීමට නියත වශයෙන් නොහැකි බවට චෝදනා කරන්නා වූ හෝ

(i) චේතනාන්විතව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමේ වරද¦

(ii) රාජ්‍යද්‍රෝහි වීමේ වරද¦

(iii) අල්ලස සම්බන්ධ වරද¦

(iv) ස්වකීය ධුරයේ බලතල අයුතු අන්දමින් පාවිච්චි කිරීම හා සම්බන්ධ විෂමචාරය හෝ දූෂණය හා සම්බන්ධ වරද¦ හෝ

(v) යම් නීතියක් යටතේ චරිත දූෂණය හා සම්බන්ධ වරදක් වන වරදක්,

කර ඇති බවට චෝදනා කරන්නා වූ ද, එම චෝදනාවෙහි හෝ චෝදනාවල හෝ සම්පූර්ණ විස්තර දැක්වෙන්නා වූ ද, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂා කොට බලා වාර්තා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින්නා වූ ද, යෝජනා සම්මතයක් ඉදිරිපත් කිරීමට තමා අදහස් කරන බවට පාර්ලිමේන්තුවේ කවර වූ හෝ මන්ත්‍රීවරයකු විසින් කථානායකවරයා වෙත යවන ලිපියකින් දැන්වීමක් කළ හැක්කේ ය.

(ආ) එවැනි කිසිම යෝජනා සම්මතයක් පිළිබඳ දැන්වීමක්, එය (අ) ඡේදයේ විධිවිධානවලට අනුකූල වේ නම් මිස සහ –

(ස) එම යෝජනා සම්මතය පිළිබඳ දැන්වීම පාර්ලිමේන්තුවේ මුළු මන්ත්‍රීවරයන් සංඛ්‍යාවෙන් තුනෙන් දෙකකට නොඅඩු මන්ත්‍රීවරයන් සංඛ්‍යාවක් විසින් අත්සන් කොට ඇත්නම් මිස හෝ

(සස) එම යෝජනා සම්මතය පිළිබඳ දැන්වීම පාර්ලිමේන්තුවේ මුළු මන්ත්‍රීවරයන් සංඛ්‍යාවෙන් දෙකෙන් එකකට නොඅඩු මන්ත්‍රීවරයන් සංඛ්‍යාවක් විසින් අත්සන් කොට ඇත්නම් සහ එම චෝදනාව හෝ චෝදනා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පරීක්ෂා කොට වාර්තා කිරීමට තරම් වන බවට කථානායකවරයා සෑහීමට පත් වේ නම් මිස,

කථානායකවරයා විසින් භාර ගැනීම හෝ පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කිරීම හෝ නොකළ යුත්තේ ය.

(ඇ) එවැනි යෝජනා සම්මතයක් පාර්ලිමේන්තුවේ (නොපැමිණි මන්ත්‍රීවරයන් ද ඇතුළුව) මුළු මන්ත්‍රීවරයන් සංඛ්‍යාවෙන් තුනෙන් දෙකකට නොඅඩු මන්ත්‍රීවරයන් සංඛ්‍යාවකගේ ඡන්දයෙන් සම්මත කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, එම යෝජනා සම්මතයෙහි ඇතුළත් චෝදනාව හෝ චෝදනා පිළිබඳව පරීක්ෂා කොට වාර්තා කිරීම සඳහා එය කථානායකවරයා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත යොමු කළ යුත්තේ ය.

(ඈ) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් යථා පරිදි පරීක්ෂණයක් කිරීමෙන් පසු ස්වකීය තීරණ හා ඊට හේතු ද දැක්වෙන වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවට සැපයිය යුත්තේ ය. එම පරීක්ෂණයේ දී ජනාධිපතිවරයාට පෞද්ගලිකව ම හෝ නීතිඥවරයකු මගින් හෝ පෙනී සිටීමට ද කරුණු කියා සිටීමට ද අයිතිය ඇත්තේ ය.

(ඉ) අවස්ථාවෝචිත පරිදි, මානසික හෝ ශාරීරික අබලතාව හේතුවෙන් ජනාධිපතිවරයාට ඔහුගේ ධුරයේ කාර්ය ඉටු කිරීමට නියත වශයෙන් නොහැකි බව හෝ එම යෝජනා සම්මතයෙහි චෝදිත කවර වූ හෝ වරදක් ජනාධිපතිවරයා විසින් කර ඇති බව හෝ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය වන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, (නොපැමිණි මන්ත්‍රීවරයන් ද ඇතුළුව) මුළු මන්ත්‍රීවරයන් සංඛ්‍යාවෙන් තුනෙන් දෙකකට නොඅඩු මන්ත්‍රීවරයන් සංඛ්‍යාවක් පක්ෂව ඡන්දය දී සම්මත කරන යෝජනා සම්මතයක් මගින් පාර්ලිමේන්තුව විසින් ජනාධිපතිවරයා ධුරයෙන් ඉවත් කළ හැක්කේ ය.

විමර්ශනාත්මක ලිපිය බලාපොරොත්තු වන්න..

Loading…1 COMMENT

Comments are closed.