දේශපාලන මරී මොඩකම් නිසා විදේශ විනිමය උපයාදෙන මිලියන 3 කට වැඩි ව්‍යවසායකයන් අනතුරේ

1

ලංකාවේ විදේශ විනිමය උපයාදෙන මිලියන 3 කට වැඩි ව්‍යවසායකයන් ප‍්‍රමාණයක් නියැලී සිටින ශ‍්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ආරක්ෂා කර ගැනිම් සදහා වහාම ඔබගේ ප‍්‍රශ්න නීතිගරුකව හා සාමකමීව විසදාගන්නා ලෙස ශ‍්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන දේශපාලන අර්බුදයට වගකිවයුත්තගෙන් ශ්‍රි ලංකා කුඩා හා මධ්‍යම සංචාරක ව්‍යවසයක සංගමය කාරුණික ආයාචනය කර සිටි.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here