අවුරුදු 3 1/2 තුළ සිදු වූ දූෂණ වංචා වලින් සිරිසේනට ගැලවිමක් නෑ

2

2015 ජනවාරි මස 08 වෙනිදායින් පසු රටේ පැවතියේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුවක් නොවන බවත් එම ජාතික ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානියා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති කබිර් හෂිම් සඳහන් කරනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු පවසා සිටින්නේ ජනාධිපතිවරයා විදේශ මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ ප්‍රකාශ කළ පරිදි පසුගිය අවුරුදු 3 1/2 තුළ සිදු වූ දූෂණ වංචා සෙවීමට ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කිරීම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉතා ඉහළින් පිළිගන්නා බවත් එම විමර්ශන හමුවේ ජනාධිපතිවරයාට පවා මුක්තිය හිමි නොවන බවත් ය.

Statement Issued by Hon. Kabir Hashim M.P.,Chairman, United National Party.

President Maithripala Sirisena, at a meeting with the Foreign Correspondents Association in Colombo has yet again tried to justify the illegal removal of Prime Minister Ranil Wickremesinghe on the 26th of October 2018 by saying, it was due to corruption and that a Presidential Commission of inquiry will be established to look into cases of corruption between Jan 2015 and Oct 2018.

The government that operated during this period was in no way “A Ranil Wickremesinghe Government”. President Maithripala Sirisena who headed the National Unity Government was not only the Head of State but also the Head of Government. All decisions were made by a Cabinet chaired by the President. If there was corruption in the past 3 ½ years as the President says, the President has equally to share the blame.

We welcome the appointment of a Presidential Commission to look into this period and we also insist that President Sirisena is not made immune to the investigation himself.

Furthermore, the President is reported to have said that he will not appoint Hon. Ranil Wickremesinghe as the Prime Minister in his life time even if legally proven that he commands the confidence of the majority in the house. This is yet another blatant violation of the fundamentals of Parliamentary Democracy. The President has no choice but to act within the framework of Constitutional Provisions and the Constitution does not make provisions for personal vendettas.

Finally, the United National Party would also like to remind President Sirisena that he has not been elected for a life time and that his term as President comes to an end in less than 12 months.

26th November 2018.
Colombo.

Loading…2 COMMENTS

Comments are closed.