ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා හිතුවක්කාර වැඩ කරනවා…

7

ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා හිතුවක්කාර ලෙස කටයුතු කරන බව තමන් නිරික්ෂණය කල බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වහාම පියවර ගන්නා බවත් කතානාකය කරු ජයසුරිය අද පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ අවධාරණය කළා.

පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ ප්‍රකාශයක් කරමින් ගුවන් විදුලිය සහ රාජ්‍ය මාධ්‍ය හැසිරීම් පිළිබඳව අජිත් පී පෙරේරා මන්ත්‍රීවරයා කල අදහස් දැක්විමට පිළිතුරු දෙමින් කතානායක වරයා මේ බව කිය සිටියා.

අජිත් පෙරේරා මන්ත්‍රීවරයා …

“ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව මේ සභාවේ කටයුතු ප්‍රචාරය කරන්න ගිවිසුම් ගත වෙලා තිබෙද්දිත් මේ සභාවේ කටයුතු විකාශනය කිරීම නවත්වලා තිබෙනවා.”

“පාර්ලිමේන්තුව කළ දැනුම්දීම් පවා ගුවන්විදුලි සංස්ථා සභාපති නොසලකා හැර ඇති බව වාර්තා වෙනවා.”

“තොරතුරු දැන ගන්න පුරවැසියන්ට ඇති අයිතිය තහවුරු කළ යුතුයි. රජයේ මුදල් ගෙවා ඒ වගකීම ඔවුන්ට පවරලා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද කමිටුවට කැඳවන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා.”

Loading…7 COMMENTS

  1. Should your motive this is to discover paintings
    available Melbourne or paintings available Brisbane,
    unfortunately but you can’t find it here. If this is a question of yours too, then you should learn regarding the best
    ways to procure such things. Then it matters not if it
    is heads or tail, one can predict the final results.

Comments are closed.