මංගලට මඩ ගහන්න ගිහින් හත්පොලේම ගා ගත් අය මෙන්න ..

4

ඩුබායි හිදී අත්අඩංගුවට ගත් මාකදුරේ මධුෂ් ඇතුලු පිරිසේ ඇමති සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයෙකු සිටින්නේ යැයි කෙරෙන ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් පුළුල් විමර්ශනයක් කරන්නැයි අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පොලිස්පතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

විපක්‍ෂ කණ්ඩායම් හා ඇතැම් මාධ්‍ය තමාට මඩ ගැසීමට මේ හරහා උත්සාහ දරන බවයි අමාත්‍යවරයා එල ඉල්ලිම මගින් පෙන්වා දී ඇත්තේ.4 COMMENTS

  1. comment1, 4, [url=”http://freeepub.soyandreshernandez.com/pdf/descargar-5-3108-all_clear_4_sb_pk_9780230485501.html”]4[/url], http://freeepub.soyandreshernandez.com/pdf/descargar-5-3108-all_clear_4_sb_pk_9780230485501.html 4, xyt, 4, [url=”http://greatebooks.bumperholes.com/pdf/descargar-6-1743-leonard_my_fifty_year_friendship_with_a_remarkable_man.html”]4[/url], http://greatebooks.bumperholes.com/pdf/descargar-6-1743-leonard_my_fifty_year_friendship_with_a_remarkable_man.html 4, mvs, 4, [url=”http://epubsfree.bumperholes.com/pdf/descargar-6-1116-lord_hunter_s_cinderella_heiress_wild_lords_and_innocent_ladies_book_1_.html”]4[/url], http://epubsfree.bumperholes.com/pdf/descargar-6-1116-lord_hunter_s_cinderella_heiress_wild_lords_and_innocent_ladies_book_1_.html 4, 8]], 4, [url=”http://bookspdf.soyandreshernandez.com/pdf/descargar-5-3391-just_william_gift_edition.html”]4[/url], http://bookspdf.soyandreshernandez.com/pdf/descargar-5-3391-just_william_gift_edition.html 4, oucaq, 4, [url=”http://getebooks.soyandreshernandez.com/pdf/descargar-6-1733-stirred_but_not_shaken_the_autobiography.html”]4[/url], http://getebooks.soyandreshernandez.com/pdf/descargar-6-1733-stirred_but_not_shaken_the_autobiography.html 4, 03967, 4, [url=”http://greatebooks.bumperholes.com/pdf/descargar-6-1272-el_sitio_de_baler_notas_y_recuerdos_.html”]4[/url], http://greatebooks.bumperholes.com/pdf/descargar-6-1272-el_sitio_de_baler_notas_y_recuerdos_.html 4, >:]], 4, [url=”http://booksites.wonderpixel.com/pdf/descargar-6-1644-the_bible_for_everyone.html”]4[/url], http://booksites.wonderpixel.com/pdf/descargar-6-1644-the_bible_for_everyone.html 4, igc, 4, [url=”http://download.wonderpixel.com/pdf/descargar-6-1978-quantum_a_guide_for_the_perplexed_mapping_science_s_.html”]4[/url], http://download.wonderpixel.com/pdf/descargar-6-1978-quantum_a_guide_for_the_perplexed_mapping_science_s_.html 4, 65127, 4, [url=”http://download.wonderpixel.com/pdf/descargar-6-1401-how_to_succeed_in_exams_assessments_smarter_study_skills_.html”]4[/url], http://download.wonderpixel.com/pdf/descargar-6-1401-how_to_succeed_in_exams_assessments_smarter_study_skills_.html 4, rtman, 4, [url=”http://download.wonderpixel.com/pdf/descargar-6-1259-cicero_de_re_publica.html”]4[/url], http://download.wonderpixel.com/pdf/descargar-6-1259-cicero_de_re_publica.html 4, =D, 4, [url=”http://bookspdf.soyandreshernandez.com/pdf/descargar-5-3449-kitchen_mysteries_revealing_the_science_of_cooking_arts_and_traditions_of_the_table_perspectives_on_culinary_history_.html”]4[/url], http://bookspdf.soyandreshernandez.com/pdf/descargar-5-3449-kitchen_mysteries_revealing_the_science_of_cooking_arts_and_traditions_of_the_table_perspectives_on_culinary_history_.html 4, rpeoqy,

Comments are closed.