වතුකරයට ගෙවල් හදන්න අයිතිය තියෙන්නේ මට විතරයි……….

34

වතුකරයේ ජනතාවට නිවාස තනා දීමේ වගකීම අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් පවරා ඇත්තේ තමන්ට පමණක් බව අමාත්‍ය පලනි දිගම්බරම් පවසනවා.

ඊයේ (24) පැවති ඉන්දීය රජයේ ආධාර යටතේ සහ කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය එක්ව කොත්මලේ හැල්බොඩ වතුයායේ ඉදිකරන ලද නිවාස 98 කින් යුතු බගත් සිං පුරම් නව ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවය අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“අද වතුකරයේ ඇතැම් දේශපලඥයින් නිවාස යෝජනා ක්‍රමයක් ඉදිකරන බවට වතුකරයේ ජනතාවට බොරු පොරොන්දු ලබාදෙනවා. අගමැතිතුමා වතුකරයේ ජනතාවට නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා පූර්ණ බලය ලබාදීලා තියෙන්නේ මට. මට හැර වතුකරයේ කිසිවෙකුටත් නිවාස ඉදිකිරීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නෑ. අවස්ථාවාදී දේශපාලඥයින්ගේ කතා වලට රැවෙටෙන්නට එපා කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.” අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

 34 COMMENTS

  1. I just want to say I’m very new to blogs and honestly loved you’re web-site. Most likely I’m want to bookmark your website . You surely have wonderful articles. Regards for sharing with us your web site.

  2. How come I get this ? when using Firefox and when I am using Internet Explorer shows what I am supposed to get, (Wed) ,as the text. If you cannot see what I put down it is a small box with the numbers 26 and 20 inside of it.. Is there a fix for my problem?. Thanks in advance..

  3. I would really love to make a blog yet. I’m unsure what type of blog sites obtain one of the most traffic? What type of blogs do you surf? I primarily surf picture blogs and also style blog sites. Simply obtaining a poll here thanks!.

  4. I’m creating a new blog site concerning literary works (what I’ve read, what I’m reading), however I’m having problem thinking about a title. I such as the concept of something involving a fascination with literature yet I think bookophilia gets on the ordinary side. What do you think of Litophilia? Is it too similar to “lithophilia” Which means the love of stones? Any ideas? Many thanks!.

Comments are closed.